rus  est  lat   Pēdējā atjaunināšana: 2021-08-3 05:13:11 Vīrusa ieraksti: 8739721

Sērijas numuru reģistrācija un licencēto atslēgas datņu saņemšana!

LICENCES LĪGUMS PAR SIA „Dr. Web” PROGRAMMNODROŠINĀJUMA IZMANTOŠANU

Šis Licences līgums ir juridisks dokuments – līgums, kurš tiek noslēgts starp Jums – galīgo lietotāju (fizisku vai juridisku personu, turpmāk tekstā sauktu „Jūs”), kas iegādājas tiesības uz Dr. Web saimes antivīrusu programmu (turpmāk tekstā sauktu „Programmnodrošinājums” vai „PN”), un SIA „Dr. Web” (turpmāk tekstā sauktu „Tiesību īpašnieks”), kas ir programmnodrošinājuma ražotājs un ekskluzīvo tiesību uz augstāk norādīto programmnodrošinājumu īpašnieks, par sekojošo:

1. Ar šo Līgumu Tiesību īpašnieks piešķir Jums neekskluzīvas, nenododamas tiesības uz PN izmantošanu uz šajā Līgumā izklāstītājiem nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat šī Licences līguma nosacījumiem, Jums nav tiesību uzstādīt un lietot PN. Reģistrējoties un saņemot licencēto atslēgas datni, kura satur norādi attiecībā uz šī Līguma ietvaros Jums piešķirto tiesību apjomu, Jūs piekrītat visiem šī Līguma nosacījumiem un punktiem. Visi tālāk izklāstītie nosacījumi attiecas gan uz PN kopumā, gan arī uz visiem tā atsevišķajiem komponentiem. PN un tā pavaddokumentācija ir Tiesību īpašnieka ekskluzīvo tiesību objekts. PN izmantošana pretrunā ar šī Līguma nosacījumiem ir tiesību aktu pārkāpums, par ko Jūs var saukt pie administratīvās un kriminālatbildības.

2. PN aktivizāciju nodrošina licencētā atslēgas datne, kura tiek izveidota, reģistrējoties Tiesību īpašnieka tīmekļa vietnē (http://www.drweb.com/) un norādot Jūsu elektroniskā pasta adresi, kā arī uzvārdu un vārdu fiziskai personai vai organizācijas nosaukumu juridiskai personai. Lai saņemtu licencēto atslēgas datni, ir jāiegūst speciāls sērijas numurs, kuru Jums ir jāsaņem, ja Jūs likumīgi iegādājaties PN izmantošanas tiesības kādā tirdzniecības organizācijā. PN izmantošana ir iespējama tikai noteiktā termiņā, noteiktā operētājsistēmā un tik daudz datoros (darbstacijās, serveros utt.), cik ir norādīti licencētajā atslēgas datnē, kā arī saskaņā ar citiem šajā datnē uzskaitītajiem ierobežojumiem.

3. Īpašumtiesības uz saskaņā ar šo Līgumu licencēto PN patur Tiesību īpašnieks. Jums tiek piešķirtas tiesības izgatavot tādu licencētās atslēgas datnes kopiju skaitu, kāds ir nepieciešams, lai aprīkotu ar PN atslēgas datnē norādīto datoru (serveru vai darbstaciju) skaitu. Papildus Jūs drīkstat uzglabāt ne vairāk par divām licencētās atslēgas datnes rezerves kopijām. Jums nav tiesību nodot šīs kopijas trešām personām vai ievietot tās trešām personām pieejamos nesējos, kā arī ievietot tās Internetā vai kādā citā atklātas pieejas nesējā. Gadījumā, ja publiski pieejamā veidā tiek konstatētas licencētas atslēgas datnes, kuru darbības termiņš vēl nav beidzies, Tiesību īpašnieks ir tiesīgs vienpusēji lauzt šī Līguma darbību. Likumīgi iegādātas licencētās atslēgas datnes sabojāšanās vai pazaudēšanas gadījumā Tiesību īpašnieks var veikt pasākumus, lai atkārtoti piešķirtu Jums šo atslēgu, taču Tiesību īpašnieks rezervē sev tiesības šādā gadījumā vadīties no komerciālā lietderīguma.

4. Jums nav atļauts grozīt, dekompilēt, izjaukt, dešifrēt un veikt ar PN objekta kodu jebkādas citas darbības, kuru nolūks ir iegūt informāciju par PN izmantoto algoritmu realizāciju, bez Tiesību īpašnieka rakstiskas atļaujas. Jums nav tiesību jebkādā veidā modificēt PN iekšējās aizsardzības mehānismu, kā arī izdarīt grozījumus licencētajā atslēgas datnē. Tāda PN kopēšana, kurā apzināti ir likvidēts vai sabojāts licencētās atslēgas datnes iekšējās aizsardzības un veseluma pārbaudes mehānisms, kā arī šāda PN lietošana ir nelikumīga. Jums tāpat ir aizliegts izplatīt PN, tas ir, atļaut tiešu vai netiešu piekļuvi PN (vai tā komponentiem), kas ir reproducēts materiālā formā un jebkādā veidā, tostarp ar tīkla vai citām metodēm, kā arī pārdošanas, iznomāšanas, patapinājuma veidā, ieskaitot importu attiecībā uz jebkuru no augstāk minētajiem nolūkiem. Jums arī nav atļauts sniegt jebkura veida pakalpojumus vai veikt darbus saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar trešajām personām, tieši vai netieši izmantojot PN.

5. Šī Līguma darbības laikā Jums ir tiesības lietot PN, caur Internetu saņemt atjaunotas vīrusu bāzes pēc tam, kad tās ir sagatavojis Tiesību īpašnieks, kā arī aktualizēt PN programmas moduļus, griezties Tiesību īpašnieka Tehniskā atbalsta dienestā vai arī tāda PN izplatītāja Tehniskā atbalsta dienestā, kuram ir noslēgts attiecīgs līgums ar Tiesību īpašnieku. Tiesību īpašnieks garantē atbildi uz lietotāja vēstulēm, ja tās lietotājs ir nosūtījis, norādot savus reģistrācijas datus, caur elektronisko tehniskā atbalsta sistēmu Tiesību īpašnieka tīmekļa vietnē vai pa elektronisko pastu. Jūs piekrītat tam, ka no Jums reģistrācijas procesa gaitā saņemtos datus, kā arī informācija, kuru Jūs esat sniedzis, griežoties pie Tehniskā atbalsta dienesta, Tiesību īpašnieks var izmantot pēc saviem ieskatiem tikai un vienīgi iekšējām vajadzībām. Tiesību īpašnieks garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti un tās nepieejamību trešām personām, kuras nav Tiesību īpašnieka kompānijas darbinieki.

6. PN un tā pavaddokumentācija tiek Jums nodoti tādā stāvoklī, kādā tie ir („AS IS”), atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajiem principiem. Tas nozīmē, ka par problēmām, kuras ir radušās PN uzstādīšanas, aktualizācijas, atbalsta un ekspluatācijas laikā (tostarp savietojamības problēmām ar citiem programmatūras produktiem (paketēm, draiveriem u.c.), problēmām, kuras rodas sakarā ar pavaddokumentācijas neviennozīmīgu interpretāciju, PN izmantošanas neatbilstību Jūsu liktajām cerībām utt.), Tiesību īpašnieks nav atbildīgs. Jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kura izmanto šo PN uz likumīga pamata, ir jāsaprot, ka tā ir pilnīgi atbildīga par iespējamām negatīvām sekām, kuras ir izraisījusi PN nesavietojamība ar citiem programmatūras produktiem, kas ir uzstādīti konkrētās personas datorā. PN nav paredzēts, un to nevar izmantot informācijas sistēmās, kas darbojas bīstamā vidē vai apkalpo dzīvības nodrošināšanas sistēmas, kuru darbības ietvaros PN bojājums varētu izraisīt draudus cilvēka dzīvībai vai radīt lielus materiālus zaudējumus.

7. Līgums stājas spēkā tajā brīdī, kad Jūs saņemat licencēto atslēgas datni. Līguma darbības termiņš ir norādīts licencētajā atslēgas datnē un atbilst izvēlētajam PN izmantošanas tiesību variantam. Tiesību īpašnieks var lauzt šo līgumu vienpusējā kārtā gadījumā, ja Jūs esat pārkāpis jebkuru šī Līguma nosacījumu.

Es iepazinos un piekrītu licences līgumam

17.09.2013
Jaunā, Windows paredzētā Dr.Web 9.0 versija ir ātrās reaģēšanas versija
11.10.2011
Windows paredzēto Dr.Web 7.0 personālo produktu jaunā versija: liels skenēšanas ātrums un antivīrusu tīkla vadība mājas apstākļos
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — bezmaksas līdzeklis lādējāmās flash-atmiņas veidošanai.
22.09.2010
7. Āzijas Ziemas olimpisko spēļu informācijas drošību nodrošinās kompānija «Doctor Web»
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: jauna galvenā biznesa produkta versija no «Doctor Web»
07.09.2010
Dr.Web priekš Android - neapšaubāmi bezmaksas!
13.07.2010
Līdz Dr.Web versijas 4.44 atbalsta beigām ir palikuši 6 mēneši.
23.04.2010
Jauni nosacījumi programmai «Pārej pie zaļās gaismas»
15.03.2010
Dr.Web 6.0 versija – jaunas iespējas, jauni komponenti, jauni produkti
 
1. BackDoor.Siggen.60255
2. Tool.KMS.7
3. Tool.Nssm.5
4. Adware.Plugin.452
5. Trojan.Equation.21
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker для IE
LinkChecker для Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker для Opera
Pārbaudi savas datnes