rus  est  lat   Pēdējā atjaunināšana: 2022-01-21 13:29:13 Vīrusa ieraksti: 8739721









Dr.Web Jûsu pârlûkprogrammâ — jauns bezmaksas vîrusu pârbaudes pakalpojums

Kompânija "Dakteris Web" paziòo par jauna bezmaksas servisa darbîbas uzsâkðanu, kas paredzçts Internet tîkla lietotâjiem. Doto pakalpojumu var izmantot jebkurð, kas klejo pa Vispasaules tîmekïa plaðumiem ar pârlûkprogrammu Mozilla, Mozilla Firefox, Internet Explorer vai Opera palîdzîbu.

Kompânijas "Dakteris Web" jaunais bezmaksas serviss ir paplaðinâjums (plug-in). Ar tâ palîdzîbu, pirms jebkuras Interneta lappuses atvçrðanas vai datnes ielâdçðanas Jûsu datorâ, Jûs varat pârbaudît vai ielâdei piedâvâtâs datnes nesatur vîrusus vai citas nevçlamas programmas (iezvanîtâji, reklâmas programmas, spiegu PN un citi). Pârbaude tiek veikta ar Dr.Web antivîrusa jaunâkâs versijas palîdzîbu, kurâ ietilpst pati pilnîgâkâ vîrusu bâzu kopne, un tâs atjauninâðana tiek veikta divreiz stundâ – patreiz ðâdu atjauninâðanas bieþumu neviens cits antivîrusu izgatavotâjs nevar piedâvât!

Lai izmantotu doto pakalpojumu, Jums ir nepiecieðams uzstâdît îpaðos, Jûsu pârlûkprogrammai paredzçtos paplaðinâjumus:

Mozilla Firefox

Lappusç ar spraudni (plug-in) noklikðíiniet ar peli uz atsauces "Install Now". Pie daþiem droðîbas iestatîjumiem, iespçjams, varbût nâksies atklâti atïaut uzstâdît moduïus no vietnes addons.mozilla.org. Vairums gadîjumu parâdîsies logs ar brîdinâjumu par iestatîðanas sâkumu un pogas "Cancel" un "Install now". Nospiediet "Install now". Pârielâdçjiet pârlûkprogrammu.
Sîkâk...

Internet Explorer

krieviski
angliski
Ar peli noklikðíiniet uz atsauces , nospiediet pogu " Atvçrt " (" Izpildît "), apstipriniet vçlmi ievadît datus no datnes reìistrâ. Pârielâdçjiet Internet Explorer.

Opera

Nepiecieðama pârlûkprogrammas konfigurâcijas datòu manuâla rediìçðana. Sîkâk...

Lai pârbaudîtu atsauci vai datni, novirziet uz tâm kursoru, un noklikðíiniet ar peles labo taustiòu. Atvçrtajâ kontekstu izvçlnç atradîsiet jaunu punktu - " Pârbaudît Dr . Web ". Izvçlieties ðo izvçlnes punktu, un atsauces saturs tiks pârbaudîts ar jaunâko Dr.Web skenera versiju izmantojot aktuâlâko vîrusu bâzu kopni.

Atiestatît paplaðinâjumus:

Mozilla Firefox:

Instrumentu (Tools) izvçlnç izvçlieties punktu Paplaðinâjumi (Extensions). Atvçrtajâ iestatîto paplaðinâjumu sarakstâ atradîsiet "Dr.Web link checker", iezîmçjiet to un nospiediet Dzçst (Uninstall).

Internet Explorer:

Ielâdçjiet un ievietojiet reìistrâ vienu no sekojoðâm datnçm:
krievu valodai
angïu valodai

17.09.2013
Jaunā, Windows paredzētā Dr.Web 9.0 versija ir ātrās reaģēšanas versija
11.10.2011
Windows paredzēto Dr.Web 7.0 personālo produktu jaunā versija: liels skenēšanas ātrums un antivīrusu tīkla vadība mājas apstākļos
13.10.2010
Dr.Web LiveUSB — bezmaksas līdzeklis lādējāmās flash-atmiņas veidošanai.
22.09.2010
7. Āzijas Ziemas olimpisko spēļu informācijas drošību nodrošinās kompānija «Doctor Web»
16.09.2010
Dr.Web Enterprise Suite 6.0: jauna galvenā biznesa produkta versija no «Doctor Web»
07.09.2010
Dr.Web priekš Android - neapšaubāmi bezmaksas!
13.07.2010
Līdz Dr.Web versijas 4.44 atbalsta beigām ir palikuši 6 mēneši.
23.04.2010
Jauni nosacījumi programmai «Pārej pie zaļās gaismas»
15.03.2010
Dr.Web 6.0 versija – jaunas iespējas, jauni komponenti, jauni produkti
 
1. PHP.Shell.812
2. Win32.HLLW.Rendoc.3
3. Tool.Nssm.5
4. Tool.KMS.7
5. Tool.ProductKey.2
Dr.Web CureIt!®
Dr.Web LiveCD
LinkChecker для IE
LinkChecker для Mozilla Firefox / Thunderbird
LinkChecker для Opera
Pārbaudi savas datnes